VISACÍ
ZÁMKY

MASTER LOCK

Ceny od 270 Kč

NOVINKY V SORTIMENTU

BEZPEČNOSTNÍ
SCHRÁNKY

Speciální bezpečnostní
schránky pro uložení klíčů

ZÁMKY TSS

ZÁMKY
NA ZAVAZADLA

Kombinační visací zámky
Master Lock

Zabezpečení
MASTER LOCK

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Pokud nebude písemně stanoveno jinak, platí tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) bez výjimky na veškerý prodej uskutečněný společností SAFE HOME europe s. r.o., (dále jen „prodávající“), IČ: 28597991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44169.

Podmínky jsou vydány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a upravují smluvní vztahy vznikající mezi společností SAFE HOME europe s. r.o. a jejími odběrateli (dále jen „kupující“).

Všechny dodávky a služby poskytované podnikatelům ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, se řídí výhradně těmito Podmínkami uvedenými v dalším textu, pokud odchylná ujednání ve smlouvě nestanovují jinak. Tyto Podmínky budou použity přiměřeně i na vztahy mezi prodávajícím a těmi kupujícími, kteří nejsou podnikateli. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím při dodávkách zboží a poskytovaných služeb.

Před objednáním zboží, ať už osobní, telefonickou, emailovou formou, nebo prostřednictvím internetového obchodu je kupující povinen se seznámit s těmito Podmínkami, včetně podmínek dodacích a reklamačních společnosti SAFE HOME europe s. r.o.

Potvrzením objednávky kupující přijímá tyto Podmínky a zároveň stvrzuje, že si Podmínky přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí, a to v celém jejich rozsahu.

Kupní smlouva vzniká zasláním potvrzení závazné objednávky prodávajícího kupujícímu. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po převzetí a zaplacení zboží.

Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Elektronická zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

2. Podmínky nákupu

Nákup u společnosti SAFE HOME europe s. r.o. mohou realizovat fyzické osoby, nebo právnické subjekty, které mají ve výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku oprávnění k prodeji nebo instalaci daných produktů.

Registrace nového zákazníka je možná následně:

a) osobně na adrese centrálního skladu SAFE HOME europe s. r.o. v Přerově

b) prostřednictvím obchodních zástupců SAFE HOME europe s. r.o.

c) prostřednictvím elektronického obchodu na http://www.b2b.safeeurope.cz (dále jen „e-shop“)

d) elektronickou poštou na adrese vo@safeeurope.cz nebo velkoobchod@safeeurope.cz

e) telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout bez udání důvodu.

3. Výdej, zasílání zboží a dodací lhůty

Kupující si může osobně vyzvednout zboží na našem centrálním skladě v Přerově. Ostatní pobočky mají pouze administrativní charakter. Veškeré zasilatelské služby a expedice zboží, včetně reklamací zboží, jsou realizovány prostřednictvím centrálního skladu Přerov.

Veškeré zboží bude vyexpedováno v souladu s expediční lhůtou uvedenou v popisu objednaného zboží. V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodržení expediční lhůty, bude kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky, nebo e-mailem.

4. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu), nebo její část v těchto případech:

– zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží,

– v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

5. Zboží skladem

Naše skladové zásoby nabízí pro okamžitou expedici 90% všech námi nabízených položek. Objednávky přijaté v termínu do 12:00 hodin jsou odesílány ještě téhož dne. Objednávky přijaté po termínu jsou expedovány následující pracovní den, nebo dle požadavků kupujícího. Pokud kupující v průběhu dne objedná podruhé další zboží, bude vystavena další faktura a zajištěna samostatná expedice zboží.

V případě objednávek zboží s individuální dodací lhůtou (větší množství zboží než obvyklé, neurčité množství, zboží právě zařazeného do prodeje, zboží označeného jako „na objednávku“, atd.) bude vždy po dohodě s kupujícím sjednán individuální termín expedice zboží, který může být prodávajícím změněn nebo prodloužen v závislosti na jeho dodání ovlivněné třetími stranami (výrobci, expedičními přepravci, atd.).

Dodací podmínky jsou EXWORKS z centrálního skladu prodávajícího, přičemž veškeré riziko ztráty, nebo poškození zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy bude zboží dáno k dispozici přepravci za účelem přepravy. Pokud prodávající neschválí písemně jinak, jsou veškeré dodací lhůty odhady. Veškeré nároky v souvislosti s vadami zboží musí být písemně oznámeny prodávajícímu do 14 dnů ode dne doručení, jinak se má za to, že veškeré zboží bylo doručeno a převzato. Kupující nese odpovědnost za veškerá prodlení nebo zvýšené náklady, které vzniknou prodávajícímu a jsou způsobené jednáním nebo opomenutím kupujícího nebo v souvislosti s nimi. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úhradou ceny za zboží v plné výši; do doby, než dojde k úhradě v plné výši, kupující zcela pojistí zboží ve prospěch dodavatele, nezatíží je poplatky a zajišťovacími právy a třetí stany bude informovat o rezervaci vlastnictví.

6. Forma zasílání zboží

Obchodní balík – Česká pošta, dodávka na adresu, nebo provozovnu kupujícího. V případě nezastižení kupujícího na adrese doručení, uloží zásilková služba balík na nejbližší pobočce České pošty.

Kurýrní služba PPL – Doprava zásilek do 30 kg, dodávka na místo určení (např. provozovny, trvalé bydliště, sklady, atd.) do 24h a převoz nadměrných zásilek, dodávka na místo určení (např. provozovny, trvalého bydliště, skladu, atd.). Dopravné a balné u nadměrných zásilek je účtováno na základě aktuálního ceníku společnosti SAFE HOME europe s. r.o.

Dopravné u objednávek nad 25.000,-Kč bez DPH neúčtujeme, s výjimkou přepravy nadměrných zásilek. U objednávek menšího rozsahu účtujeme dopravné a balné dle reálných tarifů dopravců a na základě ceníku společnosti SAFE HOME europe s. r.o. Každá zásilka je vybavena podrobnou technickou a obchodní dokumentací.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Poškozené zboží nesmí být používáno až do úplného vyřešení reklamace. Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností nenese prodávající odpovědnost.

Po dohodě může být také zboží dodáno kupujícímu osobně prostřednictvím obchodního zástupce prodávajícího.

7. Cenová nabídka

Prodávající může měnit ceny a specifikace veškerého zboží na základě svého výhradního uvážení a bez jakéhokoliv upozornění s výjimkou toho, že kupující zboží objedná ve lhůtě uvedené v cenové nabídce, nebo pokud žádná lhůta uvedena není do 30 dnů. Kupující musí požádat o expedici celkového množství objednaného zboží do 12 měsíců ode dne objednání, jinak se podle uvážení prodávajícího mohou na množství skutečně dodané, i když již bylo fakturováno, vztahovat standardní ceny v okamžiku expedice. Pokud není výslovně uvedeno jinak, ceny nezahrnují instalaci, spuštění, revizi, uvedení do provozu nebo servis. Veškerá data, nástroje, návrhy, výkresy, příručky, manuály a jiné duševní vlastnictví vytvořené, nebo dodané, podle těchto všeobecných podmínek jsou vlastnictvím výrobce, dodavatele nebo výhradního zástupce příslušného zboží.

Pokud kdykoliv dojde ke zvýšení nákladů prodávajícího na materiál o 5 % nebo více, může prodávající u svých stávajících a budoucích cenových nabídek anebo u objednávek kupujícího příslušně zvýšit cenu veškerého dotčeného zboží.

8. Faktury a dodací listy

Jsou vystaveny a přiloženy ke zboží (v případě dopravy zboží přepravní službou), předány kupujícímu při osobním převzetí zboží nebo zasílány elektronicky na registrovaný emailový účet u prodávajícího. Všechny platné doklady musí obsahovat razítko a podpis odpovědného pracovníka prodávajícího. Bez těchto náležitostí jsou vystavené doklady považovány za neplatné. Pokud kupující požaduje uvedení seznamu sériových čísel, je nutné o to požádat při objednávání zboží.

9. Vrácení zboží

Ve zcela ojedinělých případech je umožněno kupujícímu vrátit zakoupené zboží zpět.

Podmínky vrácení:

– zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů

– zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny

– zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

– v případě vrácení CD s uživatelským software, nesmí být obal otevřen a porušena pečetící nálepka

Místem pro uplatnění vrácení zboží je centrální sklad v Přerově. Po fyzickém obdržení a kontrole zboží bude vystaven kupujícímu opravný daňový doklad, nebo bude vyčleněn odpovídající kredit na nákup dalšího zboží.

10. Platební podmínky – úhrady

Mimo plateb v hotovosti se prodávající může dohodnout s kupujícím na platbě předem. V takovém případě bude kupujícímu vystavena zálohová faktura a zboží bude dodáno až po jejím uhrazení.

Zboží může být rovněž kupujícímu dodáváno na fakturu se splatností a s možností úhrady formou převodního příkazu, nebo na dobírku. Na fakturu s převodním příkazem je zboží prodáváno pouze stálým obchodním partnerům s dobrou platební morálkou a uzavřenou obchodní smlouvou (u stávajících stálých partnerů smlouva není podmínkou). U nových klientů je možnost uzavření obchodní smlouvy a zboží odebírat na fakturu do výše kreditu stanoveného ve smlouvě, avšak nejdříve po plném uhrazení 3 objednávek v hotovosti, předem nebo na dobírku. Splatnost faktur je standardně 14 dnů, pokud není po dohodě stanoveno jinak. Při nedodržení splatnosti závazků je klient telefonicky i písemně upozorněn. Při opakované špatné platební morálce je kupujícímu odebrána možnost nákupu zboží formou úhrady převodním příkazem.

Pokud není prodávajícím stanoveno jinak, provádějí se veškeré úhrady v českých korunách (Kč), pokud je kupujícímu fakturováno do České republiky a v eurech (EUR), pokud je kupujícímu fakturováno mimo Českou republiku.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky kupní ceny za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu uhradí kupující do 5 dnů od vyzvání prodávajícím k její úhradě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody způsobené mu porušením smluvní povinnosti, jíž se smluvní pokuta týká. Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího po uhrazení celé dohodnuté kupní ceny.

11. Vyloučení započtení

Kupující není oprávněn započíst žádnou fakturovanou částku proti jakékoli částce, kterou má, nebo v budoucnosti bude muset, uhradit prodávající kupujícímu.

12. Ceny

Společnost SAFE HOME europe s. r.o. pravidelně vydává aktuální velkoobchodní ceník, určený především pro své distributory a akreditované firmy v oboru instalací. Součástí ceníku jsou také doporučené maloobchodní ceny, které jsou závazné v případě internetových prodejů a prezentací. Co se týče montáží instalačních firem, mohou být jimi doporučené prodejní ceny měněny dle tržního prostředí nebo individuálního uvážení vzhledem k podmínkám či rozsahu konkrétní instalace. V případě pravidelných velkoobchodních odběrů zboží a dobré platební morálky kupujícího nabízíme zvýhodnění obchodních podmínek (slevy z velkoobchodního ceníku, prodloužení splatnosti faktur, testery zboží, produktová a obchodní školení, akreditaci atd.).

13. Slevy z velkoobchodního ceníku

Slevy mohou být kupujícímu poskytovány na základě pravidelných množstevních odběrů, při jednorázovém odběru vyššího množství zboží, na základě individuální poptávky, nebo podmínek.

14. OEEZ

a) Ceny nezahrnují náklady na recyklaci zboží uvedené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a tyto náklady mohou být přičteny k cenám uvedeným v cenové nabídce.

b) Pokud nebyl uhrazen poplatek podle článku 15 odst. a) výše, v případě, že se na zboží vztahuje ustanovení směrnice OEEZ 2002/96/ES v podobě, v jaké je směrnice implementována v místní jurisdikci, nese za financování a organizaci likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení odpovědnost kupující, který tímto tuto odpovědnost přijímá. Kupující zajistí sběr, zpracování a recyklaci zboží v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a tuto povinnost přenese na konečného uživatele zboží. Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, může dojít k uplatnění trestněprávních sankcí v souladu s místními zákony a předpisy.

15. Daň

Částka veškerých platných daní se přičítá k ceně zboží a hradí ji kupující. V případě výjimek přijatelných pro finanční úřady je kupující dodavateli povinen doložit platná osvědčení.

16. Vyšší moc

Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení s výrobou nebo dodáním zboží, pokud k nim dojde v důsledku události vyšší moci, kam mimo jiné patří i neschopnost nebo odmítnutí třetích stran poskytnout dodavateli zboží, díly, služby, příručky nebo jiné informace nezbytné pro doručení zboží, zpoždění či zamítnutí udělení povolení k vývozu, nebo pozastavení nebo zrušení jejich platnosti, nebo jakékoliv jiné jednání kteréhokoliv státního orgánu, které omezí schopnost prodávajícího plnit smlouvu, stejně jako požár, zemětřesení, povodeň, nepříznivé povětrnostní podmínky, nebo jakékoliv jiné události vyšší moci, karantény, epidemie, pandemie nebo jiné regionální zdravotnické krize, pracovní stávky nebo výluky, nepokoje, veřejné násilí, vzpoury, občanská neposlušnost, ozbrojený konflikt, teroristické činy nebo válka (nebo jejich bezprostřední hrozba) nebo jiný důvod mimo přiměřenou kontrolu dodavatele. Pokud událost vyšší moci trvá déle než 90 dnů, může kterákoli smluvní strana objednávku kupujícího ukončit a kupující zaplatí prodávajícímu za práci vykonanou před takovým ukončením a uhradí mu veškeré přiměřené výdaje, které dodavateli vzniknou v důsledku tohoto ukončení objednávky. V případě prodlení s dodáním nebo plněním, které je způsobeno vyšší mocí nebo kupujícím, se dodací termín nebo termín poskytnutí plnění prodlouží o dobu, po kterou prodávající skutečně byl v prodlení, nebo o vzájemně dohodnutou dobu. Pokud by z důvodů jiných, než je výše uvedené, prodávající porušil smlouvu, nebo by dodal zboží se zpožděním nebo ho nedodal vůbec, je jediným prostředkem nápravy, který náleží kupujícímu vůči prodávajícímu, možnost zrušit svoji objednávku, a to na základě předchozího písemného oznámení doručeného prodávajícímu. Prodávající může dodávky učiněné na základě jakékoliv objednávky uskutečnit jednou nebo více zásilkami.

17. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu SAFE HOME europe s.r.o., Havlíčkova 1113/47, 750 02, Přerov.

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách. Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

18. Záruka

Prodávající ručí původnímu kupujícímu, že zboží bude při normálním používání a provozu bez jakýchkoliv vad materiálu a provedení, a to po dobu dvou (2) let ode dne prodeje, nebo po takovou dobu, kterou prodávající kupujícímu sdělil písemně, nebo která je uvedena na dodacím listě prodávajícího, faktuře, nebo na zvláštním prohlášení o záruce. Záruční doba zboží začíná dnem převzetí výrobku s platným daňovým dokladem, nebo vyexpedováním ze skladu s potvrzeným dodacím listem. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Povinnost prodávajícího se na základě této záruky omezuje na výměnu výrobku, nebo na poskytnutí kreditu, a to však maximálně ve výši ceny zboží. Oprava výrobku, či jeho výměna za opravený výrobek, je na rozhodnutí prodávajícího.

Výrobky, které prodávající, nebo výrobce, zboží určí jako neopravitelné, budou vyměněny za podobný výrobek dostupný v době výměny a v jeho současné tržní ceně. S výjimkou poštovného nebude za výměnu vadného výrobku nic účtováno.

Reklamované zboží bude prodávajícím zasláno zpět kupujícímu nejméně nákladným způsobem, se zaplaceným poštovným.

Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace a při splnění všech podmínek pro reklamaci zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Vrácení zboží kupujícím nebude akceptováno bez patřičně vyplněného formuláře RMA s autorizačním číslem, který bude kupujícím zaslán a doručen prodávajícímu před odesláním zboží na adresu prodávajícího nebo elektronickou poštou (emailem) na adresu info@safe-home.eu.

Prodávající nenese odpovědnost za uživatelem nastavené vlastnosti výrobku, nebo za data ve zboží, které je mu v záruce vráceno. Na základě žádosti prodávajícího předloží kupující popis procesu zacházení s výrobky vrácenými v záruce. Záruka za vyměněné nebo opravené zboží bude poskytnuta pro záruční dobu rovnou zbývající záruční doby na původní zboží prodlouženou o dobu výměny nebo opravy zboží.

Bez ohledu na výše uvedené, pokud je zboží kontaminováno, opotřebováno nebo zcela využito, nebude považováno za vadné z důvodu takové kontaminace, opotřebování nebo využití.

Záruka pozbývá platnosti, jestliže podle výlučného názoru prodávajícího, nebo výrobce, byl výrobek poškozen náhodně, přepravou, manipulací, nevhodným užíváním, či údržbou, živelnou pohromou jako je požár, povodeň, vichřice, zemětřesení nebo blesk, z příčin neovlivnitelných ze strany dodavatele, jako jsou vysoké napětí, mechanický náraz nebo zalití vodou, poškození nesprávným zapojením, úpravami, modifikacemi nebo cizími předměty, poškozením způsobeným periferiemi (mimo dodávaných prodávajícím) poškození provozem v nesprávném pracovním prostředí, poškození způsobené použitím výrobku pro jiné účely než pro které byl navržen, poškození nesprávnou údržbou nebo jiným způsobem, který není důsledkem vady materiálu či provedení. Tato záruka se vztahuje pouze k původnímu spotřebiteli, jenž si koupil tento výrobek.

Záruka rovněž pozbývá platnosti v případě, že budou poškozeny nálepky popisující záruku, sériová výrobní čísla nebo čísla týkající se šarže.

Jelikož prodávající je distributorem zboží vyrobeného třetími stranami, odpovědnost prodávajícího za záruky a sliby odškodnění s ohledem na zboží nebude větší, než do výše původní ceny zboží nebo tak, jak je akceptuje výrobce zboží.

Software, ať už je prodáván samostatně bez zboží, nebo nainstalován ve zboží, bude dodán na médiu bez vad materiálu a v provedení pro běžné užití, a to po celou dobu odpovídající délce záruční doby na hardware, nebo systém. Pokud jsou na takovém to médiu shledány vady, bude prodávajícím zdarma nahrazeno. Co se týče kvality, nebo užití, softwaru a dat, jsou tato dodávána bez záruky.

Pokud prodávající poskytne kupujícímu jakékoli služby, jako je např. školení nebo pomoc při konfiguraci a instalaci zboží, prodávající takové služby poskytne v souladu s běžnou obchodní praxí a za sazbu, která bude prodávajícím uvedena v dané době platným ceníkem. Prodávající vůči kupujícímu nebude nést v souvislosti s poskytnutím těchto služeb žádnou odpovědnost.

Tato záruka a podmínky v ní jsou jedinou zárukou a závazkem dávaným v souvislosti se zbožím, ať už výslovným, nebo vyplývajícím z povahy věci, včetně záruk za odpovídající kvalitu a vhodnost zboží pro zvláštní účely. Kupující odpovídá za to, že zboží je vhodné pro použití, pro které bude aplikováno. Prodávající neprohlašuje ani nezaručuje, že nemůže dojít k poruše, výpadku, selhání zboží, nebo že nemůže být obejito, ani že zabrání jakékoli škodě na zdraví nebo majetku, vloupání, loupeži, ohni apod., nebo že zboží vždy poskytne dostatečné varování a ochranu. Kupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm je schopen pouze snížit riziko ke vloupání, loupeži, ohni nebo k jiným událostem, ale není pojistkou nebo zárukou, že se nic takového nestane. Tato záruka se vztahuje výlučně ke kupujícímu a není nikterak postupitelná nebo převoditelná.

19. Test funkčnosti:

Jedná se o zboží, na které se nevztahuje záruka a je zaslané na opravu. Není-li u výrobku nalezena žádná závada a neproběhla oprava, je za závěrečný test funkčnosti fakturována částka dle aktuálního ceníku + poštovné a balné.

20. Omezení odpovědnosti

a) Prodávající nenese odpovědnost za:

– jakoukoliv nepřímou, vedlejší nebo následnou škodu,

– jakoukoliv škodu vyplývající z přerušení podnikání,

– ušlý zisk,

– ušlé příjmy,

– ztrátu z použití jakéhokoliv majetku nebo kapitálu,

– ztrátu očekávaných úspor,

– ztrátu dat.

Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu v případech, kdy tato odpovědnost vznikne v důsledku znalosti možnosti vzniku jakékoliv takové ztráty nebo škody.

b) Odpovědnost prodávajícího, s ohledem na jakoukoliv objednávku nebo jinak podle těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo vzniklá podle smlouvy nebo v souvislosti s ní, s plněním nebo neplněním podle ní, prodejem, doručením, dalším prodejem, opravou nebo použitím zboží, softwaru nebo služby poskytnuté prodávajícím podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, v žádném případě nepřekročí smluvní cenu konkrétního zboží nebo služeb, v souvislosti s nimiž vznikl takový nárok.

c) Uvedené výjimky a omezení náhrady škod platí bez ohledu na to, jak došlo ke ztrátě nebo škodě a platí pro jakoukoliv příčinu vzniku odpovědnosti, ať už vyplývá z porušení smluvních, nebo mimosmluvních povinností.

d) Žádná smluvní strana se nesmí domáhat vyloučení nebo omezení své odpovědnosti za:

– smrt nebo újmu na zdraví vyplývající z nedbalosti,

– podvod,

– jakoukoliv záležitost, u níž nesmí svou odpovědnost omezit dle právních předpisů České republiky.

e) Kupující odškodní prodávajícího vůči nárokům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům vzniklých dodavateli v důsledku nároků vznesených proti prodávajícímu třetími stranami vyplývajících z kombinace, nebo využití zboží s nekompatibilními dodatečnými produkty, které mohou být připojeny ke zboží nebo jakoukoliv záležitostí, za kterou by prodávající nebyl kupujícímu odpovědný dle těchto všeobecných podmínek.

21. Doporučení

Jakákoliv doporučení, nebo součinnost, poskytnutá prodávajícím ve vztahu k účelu, návrhu, použití, nebo provozu zboží se nevykládají jako výslovná či implikovaná prohlášení, nebo záruky jakéhokoliv druhu a tyto informace kupující přijímá na své vlastní riziko a aniž by mu vznikla jakákoliv povinnost, nebo odpovědnost, vůči prodávajícímu. Je výlučnou odpovědností kupujícího určit vhodnost zboží k použití v aplikaci (aplikacích) kupujícího. Skutečnost, že prodávající neučiní doporučení nezakládá žádnou odpovědnost vůči prodávajícímu.

22. Zákony a předpisy

a) Kupující bude dodržovat veškeré platné zákony, předpisy a nařízení jakéhokoliv příslušného státního orgánu jakékoliv země, zejména zákony České republiky nebo jiných zemí upravující dovoz, vývoz, přepravu, distribuci, skladování nebo likvidaci zboží poskytovaného prodávajícím a obstará si všechna nezbytná dovozní/vývozní a ostatní povolení v souvislosti s následným dovozem, vývozem, opětovným vývozem, převodem, užitím, přepravou, distribucí, skladováním nebo likvidací veškerého zboží, technologií a softwaru zakoupeného, licencovaného a obdrženého od prodávajícího. Pokud není vzájemně písemně dohodnuto jinak, kupující souhlasí s tím, že nebude zboží používat v souvislosti s jakoukoliv činností, která zahrnuje jaderné štěpení nebo jadernou fúzi, užití jakéhokoliv jaderného materiálu nebo jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo manipulaci s nimi.

b) Zboží a služby dodané prodávajícím podle tohoto dokumentu budou vyrobeny a dodány v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v České republice. Kupující potvrzuje, že zajistí, aby bylo veškeré zboží řádně nainstalováno a užíváno v souladu s platnými předpisy a zejména s částí pátou Zákoníku práce a kupující odškodní prodávajícího za jakékoliv náklady, nároky, žaloby nebo odpovědnost za škodu, která vyplývá z těchto právních předpisů, nebo která jinak vyplývá z dodávky zboží kupujícím nebo z použití zboží jinými osobami.

23. Rozhodné právo

Pro tyto všeobecné obchodní podmínky je rozhodné právo České republiky, kromě ustanovení tohoto práva o kolizních normách. Tyto všeobecné podmínky jsou vyloučeny z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a jakéhokoliv následného dokumentu. Výhradní příslušnost rozhodnout jakýkoliv spor týkající se těchto všeobecných podmínek mají soudy České republiky.

24. Odškodnění

Kupující odškodní prodávajícího za veškeré náklady a škody, včetně právních honorářů, které vzniknou dodavateli v důsledku porušení těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícím.

25. Zápůjčka

Ve výjimečných případech může být prodávajícím poskytnuta kupujícímu zápůjčka určená k řešení instalací a některých typů reklamací, případně k prezentačním účelům. Zápůjčka je poskytnuta pouze na zboží zakoupené u prodávajícího, a to pouze kupujícímu, který má s prodávajícím podepsánu obchodní smlouvu, je jeho autorizovaným distributorem a má dobrou platební morálku. Vzhledem k tomu, že je zápůjčka ve většině případů poskytnuta pouze na základě telefonické dohody bez možnosti objektivního posouzení závady, bude pro zápůjčku použito opravené, otestované a plně funkční zařízení s nezměněnou záruční dobou. Pro zápůjčku bude použito a zasláno kupujícímu zařízení stejného, nebo obdobného typu. Po výměně zboží či vyřešení reklamace je kupující povinen bez prodlení navrátit zápůjčku na adresu prodávajícího. U pozáručních oprav, budou tyto kupujícímu dodatečně fakturovány. V případě zápůjček k prezentačním účelům je kupující povinen bez prodlení navrátit zápůjčku na adresu prodávajícího na základě emailové výzvy prodávajícího.

Podmínky zápůjčky:

– zápůjčka prodávajícího je poskytnuta standardně na dobu max. 45 dnů není-li stanoveno jinak

– doba počíná běžet ode dne odeslání zápůjčky dodavatelem kupujícímu.

Není-li do 45 dnů zápůjčka vrácena zpět na adresu prodávajícího, bude automaticky prodávajícím vystavena faktura odpovídající stáří zápůjčky včetně poštovného a balného.

26. Testery

V rámci podpory prodeje a marketingu mohou být prodávajícím poskytnuty kupujícímu neprodejné testery zboží popřípadě další materiály určené pro prezentaci, propagaci a podporu prodeje avšak výhradně zboží ze sortimentu prodávajícího. Testery jakož i další materiály jsou poskytnuty pouze kupujícímu, který má s prodávajícím podepsánu obchodní smlouvu, je jeho autorizovaným distributorem a má dobrou platební morálku.

Cena 1ks testeru pokud není po vzájemné dohodě stanoveno jinak, bude kupujícímu fakturována za cenu 1,-Kč bez DPH.

27. Ostatní ustanovení

Smluvní strany si mohou během plnění jakékoliv objednávky vyměňovat informace, které tvoří jejich obchodní tajemství („důvěrné informace“). Veškeré důvěrné informace zůstanou majetkem smluvní strany, která je sděluje a smluvní strana, které jsou poskytovány, je uchová v důvěrnosti po dobu 10 let ode dne sdělení. Tyto povinnosti se nevztahují na následující informace:

a) jsou veřejně známé v okamžiku sdělení nebo se stanou veřejně známými jinak než vinou příjemce, b) jsou příjemci známé v okamžiku sdělení, aniž by k jejich vyzrazení došlo zaviněním příjemce,
c) příjemce přijal od třetí osoby bez omezení podobných těm, která jsou uvedena v tomto článku, nebo
d) příjemce samostatně vypracoval.

Každá smluvní strana si uchová vlastnictví svých důvěrných informací, zejména veškerých práv k patentům, autorským právům, ochranným známkám a obchodním tajemstvím.

Příjemce důvěrných informací nesmí tyto důvěrné informace sdělit bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany, která informace sděluje s tím, že dodavatel může důvěrné informace sdělit svým přidruženým společnostem, zaměstnancům, vedoucím pracovníkům, poradcům, zástupcům a dodavatelům.

Tyto všeobecné obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi dodavatelem a kupujícím a nahrazují veškeré předchozí písemné nebo ústní dohody nebo ujednání a lze je měnit pouze oboustranně podepsaným písemným úkonem.

Kupující nesmí svá práva nebo povinnosti podle tohoto dokumentu postoupit bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Dodavatel může smluvně zadat plnění svých povinností podle tohoto dokumentu bez souhlasu kupujícího.

Prohlášení, záruky, způsoby jednání nebo obchodní zvyklosti, které nejsou uvedeny nebo výslovně stanoveny v tomto dokumentu, nejsou pro dodavatele závazné.

Nadpisy jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci a nemění význam ani výklad těchto všeobecných podmínek. Kromě použití příslušných ustanovení Občanského zákoníku o promlčení, neznamená skutečnost, že prodávající neuplatní ustanovení tohoto dokumentu, vzdání se tohoto ustanovení nebo práva prodávajícího na uplatnění všech ustanovení kdykoliv později.

V případě, že je jakékoliv ustanovení těchto „Podmínek“ určeno jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není dotčena a k těmto „Podmínkám“ se namísto tohoto ustanovení přidá ustanovení, které se mu co nejvíce svými podmínkami podobá a je zákonné, platné, a vymahatelné. Platnost ustanovení uvedených v těchto „Podmínkách“, která mají svou povahou platit i po ukončení, zrušení nebo splnění objednávky kupujícího po přijetí objednávky prodávajícím, přetrvá i po ukončení, zrušení nebo splnění. Opravy všech chyb v těsnopisném záznamu a administrativních chyb jsou vyhrazeny. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti SAFE HOME europe s r.o. neudělují třetí straně žádný prospěch.

Společnost Master Lock byla založena v roce 1921 a během několika let se stala synonymem pro značku vyrábějící své produkty v duchu inovací, kvality a výhodné ceny pro spotřebitele.

VISACÍ ZÁMKY MASTER LOCK PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Biometrické visací zámky | Kombinační visací zámky | TSA zámky | Zámly
z vrstvené oceli | Titanové visací zámky | Speciální visací zámky | Elektronické visací zámky

Main Menu x
X